Yan Chen, Professor
  Jiayao Ma, Associate Professor

PhD Students
  Xiao Zhang, 2015, Ph.D. student
  Zufeng Shang, 2015, Ph.D. student
  Weilin Lv, 2016, Ph.D. student
  Shixi Zang, 2016, Ph.D. student
  Jeff Lee, 2016, Ph.D. student
  Leihao Jiao , 2017, Ph.D. student
  Shuai Li , 2018, Ph.D. student
  Xiaowen Yin , 2018, Ph.D. student

Master Students
  Mengyan Shi, 2016, Master student
  Linfeng Zhang, 2016, Master student
  Miao Zhang, 2016, Master student
  Mingyuan Yang, 2017, Master student
  Xiaoyi Jiang, 2017, Master student
  Guoqiang Yao, 2017, Master student
  Yuanqing Gu, 2017, Master student
  Huaping Dai, 2017, Master student
  Xiaochen Yang, 2018, Master student
  Xuesong Chen, 2018, Master student
  Peng Liu, 2018, Master student
  Xinfeng Sun, 2018, Master student

Undergraduate Students
  Haoyuan Shi, 2015, Undergraduate student

Former Students
  Haiyang Liu, 2012.09-2015.01, Former Master student
  Xiaolei Guo, 2013.09-2016.01, Former Master student
  Yong Guo, 2013.09-2016.01, Former Master student
  Ruikang Xie, 2013.09-2016.01, Former Master student
  Binbin Gao, 2014.09-2017.01, Former Master student
  Degao Hou, 2014.09-2017.01, Former Master student
  Xiang Liu, 2014.09-2017.01, Former Master student
  Fufu Yang, 2013.09-2018.01, Former Ph.D. student
  Rui Peng, 2014.09-2018.06, Former Ph.D. student
  Huijuan Feng, 2012.09-2018.06, Former Ph.D. student
  Junjie Gao, 2015.09-2018.01, Former Master student
  Jichao Song, 2015.09-2018.01, Former Master student
  Runping Xu,2015.09-2018.06, Former Master student