Tianjin University          Address: Motion Structure Laboratory
                   School of Mechanical Engineering
                   Peiyang Park Campus
                   Tianjin University
                   135 Yaguan Road
                   Jinnan District
                   Tianjin 300354
                   China

        Email: yan_chen@tju.edu.cn